Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є райдержадміністрація.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:
 1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, що додається.
2. Керівнику апарату райдержадміністрації (Овсянніков В.В.) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Тростянецького районного управління юстиції.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у районній газеті «Тростянецькі вісті».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Овсяннікова В.В.
 
 
Голова районної державної
адміністрації                                                                                Сергій СКІЦЬ
 

Зареєстровано в Тростянецькому районному управлінні юстиції 22 грудня 2011 року №16/153.

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
 від  23 грудня 2011 року
№ 574
 
 
 
 ПО Р Я Д О К
доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є райдержадміністрація
 
1. Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача за формою згідно з додатком.
3. Запит на інформацію має містити:
3.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.
3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до загального відділу апарату райдержадміністрації або за телефон -2-10-09
 чи електронною поштою - publicrdatrost@meta.ua.
5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
7. Залежно від змісту запиту, він подається першому заступнику голови, заступникам голови райдержадміністрації або керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в загальному відділі апарату райдержадміністрації і надсилається адресату.
8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
9. Відповідь на запит на інформацію надається районною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
10. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
11. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
13. У разі, коли райдержадміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.
14. Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
15. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Зареєстровано в Тростянецькому районному управлінні юстиції 22 грудня 2011 року №16/153.