Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 583 від 19 листопада 2012 р.

14.03.2018
Про заходи щодо підвищення ефективності
системи запобігання і протидії корупції,
вдосконалення діяльності органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування
в реалізації антикорупційної стратегії
 
Відповідно до Указу Президента України від 21 жовтня 2011р. № 1001/2011 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011р. № 1240, розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012р. № 629 «Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії та з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності сис­теми запобігання і протидії корупції органами виконавчої влади і органами місцевого самов­рядування району, зміцнення режиму законності, зниження рівня корупції, скорочення обся­гів тіньової економіки, формування у громадськості району активної позиції із запобігання і протидії корупції :
1. Керів­никам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України :
1.1. Продовжити роботу щодо реалізації цілеспрямованих заходів, спрямованих на пі­двищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення режиму законно­сті та скорочення обсягів тіньової економіки, реалізації в районі нормативно-правових актів із названих питань.
1.2. Підвищити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, процедуру конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, систему вдоскона­лення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, попе­редження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальнос­ті кожної службової особи, виконання положень Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за №1089/18384.
 1.3. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавчих актів стосовно звільнення службових осіб з посад у зв'язку з притягненням їх до відповідальності за корупційні право­порушення.
1.4. Забезпечити один раз на півріччя регулярний розгляд питання щодо стану справ з реалізації Національної антикорупційної стратегії та заходів щодо запобігання і протидії ко­рупції.
1.5. Запровадити систему постійних просвітницьких заходів з питань антикорупційної політики, в тому числі через спеціальні інформаційні стенди, засоби масової інформації, проведення соціальної реклами, прес-конференцій (звітів), круглих столів тощо.
2.      Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації :
2.1. Продовжити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожної слу­жбової особи за авторитет державної влади та забезпечити постійний моніторинг стану доде­ржання режиму законності у діяльності підлеглих службових осіб, а в разі притягнення їх до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень - розгляду справ у судах.
2.2. Забезпечити негайне інформування голови райдержадміністрації, головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації про факти по­рушення кримінальних справ, винесення постанов про притягнення як обвинуваченої у вчи­ненні злочину у сфері службової діяльності та складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення відносно підлеглих службових осіб з наданням відповідної інфор­мації за формою згідно з додатками 1 і 2.
3. Визначити відповідального за координацію роботи з питань запобігання і протидії корупції – ЗАСТАВНЮКА Руслана Олександровича, керівника апарату райдержадміністрації.
4. Відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації щорічно до 1 лютого уза­гальнювати та надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про виконання заходів, передбачених п. 3 та додатком 1 По­рядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобіган­ня і протидії корупції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094.
5. Відділам апарату райдержадміністрації: загальному відділу (Сокур О.М.), з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю (Гіленко С.А.), головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи щорічно до 1 лю­того узагальнювати та надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апа­рату облдержадміністрації інформацію за формою згідно з додатком 3 про виконання захо­дів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.
6. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Гіленко С.А.), головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації забезпечити регулярне висвітлення у районній газеті «Тростянецькі вісті», на офіційному веб-сайті райдержадміністрації питань антикорупційної політики.
 7.Головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації щорічно до 20 січня (за рік) та 15 лип­ня (за півріччя) надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про стан виконання цього розпорядження та підрозділу 3 "Запобігання та протидія корупції" Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінниць­кої області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 8 сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 235 за напрямками діяльності згідно з додатком 4.
8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадмініст­рації від 11 січня 2011 р. № 5 "Про відповідальних за роботу щодо запобігання та протидії корупції" та від 19 травня 2011 р. № 204 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11 січня 2011р. № 5".
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Заставнюка Р.О.
   
Голова районної державної
          адміністрації                                                                        С.СКІЦЬ
        Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
        від 19 листопада 2012 року № 583
 
 
Голові районної державної
адміністрації
СКІЦЮ С.В.
                                                       
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я
про винесення постанови про притягнення як обвинуваченого
 у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або
про факт складання протоколу про адміністративне
 корупційне правопорушення
 
         “____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності за ст. ___ КК України (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, ст.. КУпАП) відносно _________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи) 
Корупційні діяння полягали в __________________________________________
(короткий опис складу злочину або правопорушення)
 
         При факті складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення надається копія повідомлення про складання протоколі (або інформація про його відсутність) та вказується данні: винну визнав (не визнав).
 
         Відповідно до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” _______________________ відсторонено (не відсторонено) від
(ПІБ службової особи)
виконання повноважень на посаді (в разі відсторонення вказати номер і дату відповідного наказу).
 
 
Керівник структурного підрозділу
райдержадміністрації,
 
 
         “____” ____________ 20__ року
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                            Р. ЗАСТАВНЮК
 
 
Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 19 листопада 2012 року № 583
 
 
Голові районної державної
адміністрації
СКІЦЮ С.В.
 
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я
про судове рішення за фактом вчинення злочину у
сфері службової діяльності або адміністративного
корупційного правопорушення
 
         “____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення) відносно ____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи) 
         ___. __________. 20__ року ___________ судом прийнято рішення про                                                  (назва суду)
притягнення до кримінальної (адміністративної) відповідальності за ст. _______________________, або закриття провадження у справі (надається копія
(номер статті ККУ або КУпАП)
рішення суду).
 
У разі незгоди з винесеним судом рішенням _________________________
____________________________________________________________________
(вказується назва суду вищої інстанції і коли подано матеріали щодо апеляційного оскарження)
 
         Копія відповідного судового рішення отримана ___________. Відповідно
                                                                                              (число)
до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (в разі якщо судове рішення набрало законної сили) _______________________
(ПІБ службової особи)
звільнено (надається копія наказу).
 
Керівник структурного підрозділу
райдержадміністрації,
 
         “____” ____________ 20__ року
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                               Р. ЗАСТАВНЮК
 
            Додаток 3
до розпорядження голови
райдержадміністрації
      від 19 листопада 2012 року № 583
 
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я
про виконання найменування органу (структурного підрозділу)
 завдань і заходів Державної програми щодо запобігання
 і протидії корупції на 2011–2015 роки
в _______ році

Заходи

Результати вжитих заходів

I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

Завдання 1. Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових (інспекційних) функцій

Захід 2) проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг.

 

Завдання 2. Застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення рівня об’єктивності та прозорість прийняття органами державної влади рішень, у тому числі прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівнях

Захід 2) запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису.

 

Завдання 8. Відмова від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створення альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги

Захід 2) створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг.

 

Захід 3) забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

 

III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Завдання 1. Системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів назайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

Захід 5) забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

Завдання 2. Визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, що повинні базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти в цій сфері

Захід 2) розроблення та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Завдання 1. Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

Захід 1) проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Завдання 2. Активізація інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування

Захід 1) запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах.

 

Розділ V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

Завдання 2. Завершення проведення інвентаризації державних підприємств і організацій та формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Захід 2) завершення проведення інвентаризації об’єктів державної власності.

 

Завдання 4. Удосконалення системи контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

Захід 1) запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей.

 

РозділVII. Удосконалення антикорупційної експертизи

Завдання 1. Запровадження багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована самооцінка); на рівні Мін’юсту (як офіційна антикорупційна експертиза проекту нормативно-правового акта); на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується завдяки прозорій процедурі нормопроектування та доступності інформації для громадськості

Захід 3) забезпечення доступу громадськості.

 

Розділ VIII. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

Завдання 1. Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування

Захід 1) висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

 

 

 

 

 

Розділ XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі

Завдання 1. Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом запровадження соціально-просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності

Захід 1) організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій.

 

Захід 3) здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

 

Захід 5) проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції.

 

 
 
 Керівник апарату
 райдержадміністрації                                                          Р. ЗАСТАВНЮК 
 
          Додаток 4
до розпорядження голови
райдержадміністрації
      від 19 листопада 2012 року № 583
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я
про виконання найменування органу (структурного підрозділу)
розпорядження голови облдержадміністрації від ___.__.2012 року
 № ___ та підрозділу 3 “Протидія корупції” Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки
 за ____________ року
            Інформація надається у довільній формі.
            В інформації повинні бути відображені наступні напрямками діяльності:
            1. Вжиті організаційні заходи з питань запобігання та протидії корупції, в т.ч. розглянуто на колегіях, тематичних нарадах питання протидії корупції, проведено семінарів, занять, лекцій, круглих столів.
         2. Опубліковано, оприлюднено статей, проведено виступів тощо, в т.ч. на телебаченні, та радіо, у друкованих виданнях (вказати кількість і назви засобів масової інформації).
            3. Про результати виконання заходів, передбачених підрозділом 3 “Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010 – 2014 роки” (за напрямками діяльності):
 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

3.1.

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

3.1.1.

Розробити та впровадити ефективну систему запобігання та протидії корупції у всіх сферах діяльності, відповідно до вимог Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/201 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”

2012

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації,  районна рада, громадська рада при райдержадміністрації

3.1.2.

Провести функціональний огляд органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

2012

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.1.4.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

 

 

2012-2014

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації,  районна рада

3.1.5.

Запровадити (розроблену на центральному рівні) систему електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису.

2012-2014

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.1.6.

Створити та забезпечити  роботу багатофункціональних центрів (прозорих офісів) для надання фізичним та юридичним особам публічних послуг

2012- 2014

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, районна рада

3.1.7.

Запровадити стандарти управління якістю відповідно до ISO 9001 в місцевих органах виконавчої влади на місцевого самоврядування.

2012- 2014

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, районна рада

3.3.

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

3.3.1.

На сесіях обласної, районних, міських  рад заслуховувати інформації про  стан виконання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”

Щорічно

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, районна рада

3.3.2.

Розробити та запровадити кодекси поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

2012

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.4.

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

3.4.3.

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів

2012-2014

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.4.5.

Проводити аналіз практичної реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації” та громадський моніторинг виконання цього закону розпорядниками публічної інформації

1 раз на півроку

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.5.

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

3.5.3.

Забезпечити громадський контроль за: 

- державними закупівлями, орендою та наданням у користування (у власність)  земельних ділянок та  на обласному рівні;

- прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів Вінницької області

2012-2014

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.5.5.

Запровадити систему дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей

2012

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, районна рада

3.7.

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

3.7.13.

Розробити, виготовити та розмістити на сіті-лайтах та біл-бордах матеріали на антикорупційну тематику

2012-2014

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації , районна рада

3.7.15.

Періодично оновлювати зміст спеціальних інформаційних стендів та матеріалів антикорупційного спрямування

2012-2014

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, районна рада

 
4. Про факти (при наявності) притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення службових осіб:
- прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія і ранг;
- дата винесення постанови про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину або складення адміністративного протоколу, характер правопорушення, стаття ККУ або КУпАП; 
         - постанова суду (дата, стаття за якою притягнуто до відповідальності, вид адміністративного стягнення (при складанні адміністративного протоколу);
         - дата надходження судового рішення до органу (структурного підрозділу) та прийняте рішення, згідно ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                  Р.ЗАСТАВНЮК
 

« Повернутись